Insikt och strategi

Om jag hade fem minuter på mig att hugga ner ett träd skulle jag ägna de första tre åt att slipa min yxa.

Att anamma modern teknik kräver mer än bara entusiasm – det kräver noggranna förberedelser. Eftersom det finns så många aspekter att ta hänsyn till och frågor att besvara är vår metod en balansgång: vi kombinerar redan etablerade ramverk med skräddarsydda anpassningar för att uppfylla era specifika behov.

Genom att effektivisera och samordna affärsprocesser med digitala verktyg lägger vi grunden för en framgångsrik digital transformation. Och denna strategiska planering lägger grunden för det avgörande nästa steget: INSPIRATION & UTBILDNING.

Digital omvandling

En helhetssyn på digital transformation kräver uppmärksamhet från hela organisationen. Från organisationen som helhet till teamen/grupperna och människorna i dem. Därefter tittar vi på mognadsgraden för en transformation och automatisering.

Ledarskap

Mål och ambitioner
Var är vi och vart är vi på väg?

Lag

Syfte och dagordning
Förstår teamen eller avdelningarna sina egna roller och syften?

Användare

Inspirerade och engagerade
Är individerna redo att delta i denna resa?

Processer

Definierad och dokumenterad
Är våra affärsprocesser tydliga, relevanta och väldokumenterade?

Arbetsflöden

Förberedd och testad
Är teamens eller avdelningarnas arbetsflöden tydliga och begripliga?

Information

Tillgänglig och entydig
Har alla tillgång till den information de behöver?

Omvandling

Automatisering och integration
Vad behöver vi förändra för att automatisera och integrera?

Flexibilitet

Redo för förändring
Är teamen förberedda för förändringen?

Adoption

Användarna är förberedda
Har användarnas farhågor beaktats?